Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính tỉnh Bình Dương 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Dương năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Dương năm 2021 được biên soạn theo hướng dẫn của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính năm 2021 của tỉnh Bình Dương, gồm:

1. Tài liệu bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính (Bộ Nội vụ ban hành năm 2018)

2. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức xã của thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính tỉnh Bình Dương 2021

3. Luật Tổ chức Chính phủ

4.  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

5.Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

6. Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

7. Văn kiện Đại hội XI (Đảng bộ tỉnh Bình Dương)  và Văn kiện Đại hội XIII Đảng (chỉ dùng ôn tập thi viết)

8. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Dương năm 2021, gồm 486 câu (Không có Tài liệu bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính (Bộ Nội vụ ban hành năm 2018)).

Câu 1. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng

a) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Thẩm quyền Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ.

a) Chính phủ      b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Chủ tịch nước      d) Thủ tướng Chính phủ

Đáp án D

Câu 3. Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân ; Chủ tịch Ủy bannhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân ; Chủ tịch Ủy bannhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Đáp án B

Câu 4. Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

a) Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

b) Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.

c) Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

d) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đáp án D

Câu 5. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?

a) có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

b) có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

c) có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Dương năm 2021 gồm 486 câu (Không có Tài liệu bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính (Bộ Nội vụ ban hành năm 2018)).

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *