loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Vuong mac phap luat / Vướng mắc trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Vướng mắc trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa có  hình phạt chính là phạt tiền, vừa có biện pháp buộc khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, buộc khôi phục tình trạng ban đầu. Cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành phạt tiền cũng như biện pháp buộc khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ban hành quyết định cưỡng chế như thế nào cho đúng? Cưỡng chế cả hình phạt chính và biện pháp khắc phục hậu quả hay là chỉ cưỡng chế biện pháp khắc phục hậu quả có đảm bảo đúng pháp luật không?

Theo  quy định tại Điều 38 Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ về cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính, quy định Cưỡng chế đối với cá nhân, tổ chức vừa bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính vừa bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Trường hợp cá nhân, tổ chức vừa không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vừa không chấp hành một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng đồng thời các biện pháp cưỡng chế quy định tại Mục 1, 2, 3 hoặc 4 Chương II và Mục 5 Chương II Nghị định này đối với cá nhân, tổ chức đó, trừ trường hợp quy định tại Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính (trừ trường hợp đã hết thời hiệu thi hành hình thức phạt tiền thì không áp dụng đồng thời  2 biện pháp cưỡng chế).

loading...

2. Trường hợp cá nhân, tổ chức chỉ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả hoặc chỉ chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại Mục 1, 2, 3 và 4 Chương II hoặc Mục 5 Chương II Nghị định này đối với cá nhân, tổ chức đó.

Như vậy, theo quy định của Nghị định 166/2013/NĐ-CP thì trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành hình phạt chính và khắc phục hậu quả thì phải tổ chức cưỡng chế đồng thời cả 2 biện pháp. Tuy nhiên, trên thực tế việc cưỡng chế phạt tiền là vô cùng khó khăn.

Tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định “Chỉ áp dụng các biện pháp tiếp theo khi không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế đó hoặc đã áp dụng nhưng chưa thu đủ số tiền bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế”. Và tại Chương 2 Nghị định 166 quy định về trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thì việc cưỡng chế phạt tiền theo thứ tự như sau:

khó khăn trong thu tiền phạt xử lý vi phạm hành chính
khó khăn trong thu tiền phạt xử lý vi phạm hành chính

– Khấu từ lương hoặc một phần thu nhập;

– Khấu trừ tiền từ tài khoản;

– Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

– Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

Thực tiễn thi hành quyết định xử phạt rất khó để xác định lương hoặc thu nhập, tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm nên người có thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền cưỡng chế thường sẽ ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả trước để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự xã hội, còn hình thức phạt tiền sẽ xác minh thông tin tài sản, thu nhập để cưỡng chế sau.

Có ý kiến cho rằng việc không cưỡng chế đồng thời hình thức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả là chưa đúng quy định của Nghị định 166. Tuy nhiên, quan điểm của người viết cho rặng: Việc cưỡng chế như vậy mặc dù không phù hợp với Điều 38 Nghị định 166 nhưng lại đúng với Khoản 2 Điều 3 Nghị định 166.

Khoản 2 Điều 3 Nghị định 166 quy định: “Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương”. Như vậy, Nghị định 166 cho phép người có thẩm quyền cưỡng chế linh động áp dụng biện pháp cưỡng chế sao cho phù hợp với điều kiện thi hành và tình hình thực tế ở địa phương.

Do đó, việc người có thẩm quyền cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế biện pháp khắc phục hậu quả trước, rồi mới cưỡng chế phạt tiền là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc cưỡng chế của Nghị định 166, đảm bảo được điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế cũng như phù hợp với tình hình thực tế, và đặc biệt không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người vi phạm, khắc phục kịp thời hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về cưỡng chế theo hướng trường hợp người vi phạm không chấp hành phạt tiền và khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền cưỡng chế có quyền cưỡng chế phần khắc phục hậu quả trước chứ không nhất thiết phải thực hiện đồng thời cưỡng chế phạt tiền và khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo khắc phục kịp thời các hậu quả do vi phạm hành chính gây ra và phù hợp với thực tiễn thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Rubi

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *