Bộ câu hỏi kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể Bộ câu hỏi sát hạch phần kiến thức quản lý nhà nước theo điểm c khoản 2 mục VI của Kế hoạch 194/KH-UBND gồm các nội dung:

(Tải Bộ câu hỏi kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức khối Đảng tỉnh Bắc Giang 2020)

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

2. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức (phần viên chức);

3. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005 và Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang 2020

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi 130 câu trắc nghiệm kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2020:

Câu 1. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là

a) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

c) Ủy ban nhân dân

d) Hội đồng nhân dân

Đáp án C

Câu 2. Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?

a) Ban chấp hành đảng bộ

b) Hội đồng nhân dân cùng cấp

c) Ủy ban nhân dân cùng cấp

Đáp án B

Câu 3. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng     b) 6 tháng    c) 9 tháng

Đáp án A

Câu 4. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ bao nhiêu năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển

a) đủ 05 năm    b) 05 năm    c) 03 năm

Đáp án A

Câu 5. Nền giáo dục Việt Nam là?

a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

b) nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

c) nền giáo dục có tính nhân dân, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2020

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Phạm Huy Hùng

    e chào a Sử. a có thể cho e xin tài liệu bộ câu hỏi này được k ạ. e xin cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *