Hướng dẫn học kiến thức chung thi công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu tới bạn đọc clip hướng dẫn học kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2024

I. Những nội dung cần phải nắm rõ để ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng:

 1. Hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức
 3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam
 4. Cải cách hành chính nhà nước

II. Một số nội dung cơ bản

1. Cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam:

Đảng Cộng sản Việt Nam: Bộ phận của hệ thống chính trị và hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị.

Nhà nước CHXHCN Việt Nam: Trung tâm của Hệ thống chính trị, là công cụ thực hiện ý chí và quyền lực của nhân dân, chịu sự lãnh đạo và thực hiện đường lối chính trị của Đảng.

Bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2020
Hướng dẫn học kiến thức chung thi công chức, viên chức

Các tổ chức chính trị hội: Là cơ sở chính trị của Đảng và Nhà nước.

Nhân dân: Nền tảng và mục tiêu của hệ thống chính trị

2. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam

– Cơ chế chủ đạo (quan hệ chủ đạo): Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản , Nhân dân làm chủ.

Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, chủ trương, chính sách; bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan, tổ chức, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật

 – Nhà nước quản xã hội bằng pháp luật, bằng hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước. Biện pháp: Vận động, tuyên truyền, chính sách, các công cụ đòn bẩy… và không loại trừ các biện pháp cưỡng chế.

Nhân dân làm chủ: Quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Nhân dân làm chủ bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp.

3. cấu tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam:

 – Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước.

-Tổ chức đảng trong Quân đội và Công an

-Trung ương quy định việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng:

+ Đảng bộ khối; Đảng bộ Ngoài nước.

+ Đảng đoàn, ban cán sự đảng.

4. Các quan lãnh đạo của Đảng

-Cơ quan lãnh đạo cao nhất: Đại hội đại biểu toàn quốc (ở các cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên).

-Giữa hai kỳ đại hội: Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là cấp uỷ.

-Ban chấp hành trung ương bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, chỉ định và bầu Ủy viên Ban Bí thư, bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương

– Cấp ủy các cấp bầu Ban thường vụ, bầu Thường trực (Bí thư, Phó Bí thư) và Uỷ ban kiểm tra

5. Các quan tham mưu giúp việc của Ban chấp hành

– Ở TW: 08 cơ quan (Văn phòng, Bổ chức, Cơ quan Uỷ Ban kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ban Đối ngoại, Ban Kinh tế).

– Cấp tỉnh: 06 cơ quan: Văn phòng, Ban Tổ chức, Cơ quan Uỷ ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính).

– Cấp huyện: 05 cơ quan: Văn phòng, Ban Tổ chức, Cơ quan Uỷ ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận.

II. Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở/ Nxb Chính trị quốc gia – 2011/ Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. (http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books-310620153413356/index-2106201534045564.html)
 2. Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành luật”/ PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên)/ Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. ( thể tham khảo Giáo trình khác về nhà nước pháp luật).
 3. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.
 4. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 5. Luật tổ chức Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.
 6. Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.
 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
 8. Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.
 9. Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.
 10. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
 11. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2020
 12. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/ND-CP.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức cho từng tỉnh, thành phố hoặc theo yêu cầu của người học.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *