Tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bình Thuận 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  khối Đảng, Đoàn thể  và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021 tỉnh Bình Thuận, với 483 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  khối Đảng, Đoàn thể  và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021 tỉnh Bình Thuận được biên soạn theo Thông báo  về danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ (tiếng Anh) – Vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, cụ thể các văn bản sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

Tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bình Thuận 2021
Tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bình Thuận 2021

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

5. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  khối Đảng, Đoàn thể  và các tổ chức chính trị – xã hội  tỉnh Bình Thuận năm 2021

Câu 1.  Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?

a) lấy ý kiến Nhân dân và theo trình tự, thủ tục do luật định

b) lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do pháp luật định

c) lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:

a) Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức

b) Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

c) Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

d) Cả ba câu đều sai

Đáp án C

 Câu 3. Cán bộ, Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì?  

a) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định được tuyên

b) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực

c) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

Đáp án C

Câu 4. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ai là người chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức?        

a) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức

b) Người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức

c) Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức

d) Tất cả phương án

Đáp án A

Câu 5. Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?

a) Tổ chức họp kiểm điểm;

b). Thành lập Hội đồng kỷ luật;

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

d) Tổ chức họp kiểm điểm;. Thành lập Hội đồng kỷ luật;

Đáp án D

Câu 6. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”?

a) xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

b) xin phép, xin chào, xin cảm ơn, xin cảm ơn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

c) xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn giúp đỡ, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe,.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  khối Đảng, Đoàn thể  và các tổ chức chính trị – xã hội  tỉnh Bình Thuận năm 2021, với 483 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tin học thi công chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *