Tài liệu thi giáo viên trung học phổ thông hạng II, tỉnh Hà Tĩnh 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên trung học phổ thông hạng II của tỉnh Hà Tỉnh năm 2021, gồm 324 câu.

Tài liệu được biên soạn dựa theo nội dung ôn tập của tỉnh Hà Tỉnh, cụ thể môn kiến thức chung gồm các văn bản sau: 

Tài liệu thi thăng hạng giáo viên THPT hạng II Hà Tĩnh
Tài liệu thi thăng hạng giáo viên THPT hạng II Hà Tĩnh
 

TT 

TÊN VĂN BẢNNỘI DUNG
1Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010–  Điều2;- Khoản 2,3,4,5 Điều3;

–  Điều: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19

2Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội ngày 25/11/2019 ban hành  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12Khoản 5 Điều 2
3Luật Giáo dục năm 2019

(Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019)

Điều  2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19,23-34, 66, 67, 69, 70, 72, 99
4Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tếToàn bộ văn bản
5Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứcĐiều 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19
6Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcĐiều 1, 2, 3, 28, 29, 30, 31, 32
7Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcĐiều: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15
8Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcĐiều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26
9Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dụcĐiều 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16
10Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thôngToàn bộ văn bản
11Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáoToàn bộ văn bản
12Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học– Chương I: Điều 4- Chương II: Điều 14- Chương III: Toàn bộ

– Chương IV: Điều: 27, 29, 30, 31, 32

– Chương V: Điều 35,36,37,38

13Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhChương II, III (Điều 3-11)

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi giáo viên trung học phổ thông hạng II của tỉnh Hà Tĩnh gồm 324 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 2. Nền giáo dục Việt Nam là?

a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

b) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

c) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, quốc tế, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Đáp án A

Câu 3. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Đầu tư cho giáo dục là?

a) đầu tư cho tương lai, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

b) đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

c) đầu tư lâu dài, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Đáp án B

Câu 4. Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.      b) Cảnh cáo.    c) Cách chức.   d) Buộc thôi việc.

Đáp án A

Câu 5. Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi nào?

a) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu hoặc đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

b) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

c) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên hạng II của tỉnh Hà Tỉnh năm 2021, gồm 324 câu trắc nghiệm có đáp án.

Liên hệ  kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572  để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi giáo viên hạng I của tỉnh Hà Tĩnh 2021.

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *