Tài liệu thi viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2023 Theo Thông báo 06/TB-HĐTD ngày 03/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023 thông báo tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn.

Hiến pháp 2013 ngày 28 tháng 11 năm 2013;
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 năm 2019 (các nội dung liên quan đến viên chức);
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (các nội dung liên quan đến viên chức);
Nghị định số 71/2023/NĐ-CP, ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (các nội dung liên quan đến

Tài liệu thi viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 2023
Tài liệu thi viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 2023

viên chức);
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (các nội dung liên quan đến viên chức).
Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (các nội dung liên quan đến viên chức).
– Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2023

Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là?

a) đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

b) đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

c) đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin hoặc tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đáp án A

Câu 2. Mục đích của đánh giá viên chức là?

a) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

b) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

c) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Đáp án C

Câu 3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên các căn cứ nào?

a) Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết; Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức.

b) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

c) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 4. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì  Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (Điều 10) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì?

a) người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

b) người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định người trúng tuyển.

c) người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d) Tất cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì có bao nhiêu Nội dung quản lý viên chức?

a) 09 nội dung

b) 10 nội dung

c) 11 nội dung

d) 12 nội dung

Đáp án C

Câu 6. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì  Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính như thế nào?

a) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

c) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính kể từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm

d) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

Đáp án B

Câu 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Xác định thời điểm có hành vi vi phạm được quy định như thế nào?

a) Đối với hành vi vi phạm xác định được thời điểm chấm dứt thì thời điểm có hành vi vi phạm được tính từ thời điểm chấm dứt.

b) Đối với hành vi vi phạm chưa chấm dứt thì thời điểm có hành vi vi phạm được tính từ thời điểm phát hiện.
c) Đối với hành vi vi phạm không xác định được thời điểm chấm dứt thì thời điểm có hành vi vi phạm được tính từ thời điểm có kết luận của cấp có thẩm quyền.

d) Tất cả 3 phương án trên đều đúng

Đáp án D

 Câu 8. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?

a) 03 thành viên

b) 05 thành viên

c) 07 thành viên

d) 09 thành viên

Đáp án A

Câu 9. Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào, (trừ Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật)?

a) không hoàn thành nhiệm vụ

b) hoàn thành nhiệm vụ

c) hoàn thành tốt nhiệm vụ

d) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2023 gồm 503 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *