Hướng dẫn xử phạt VPHC trong trường hợp lập biên bản xác minh

Trong quá trình thi hành công vụ, người có thẩm quyền phát hiện có hành vi vi phạm trên lĩnh vực đất đai nhưng không xác định được đối tượng vi phạm hành chính. Sau khi lập biên bản , người lập biên bản đã chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền để ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả đối với trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khi nhận hồ sơ thì người có thẩm quyền xử phạt đã yêu cầu tiến hành xác minh đối tượng vi phạm hành chính. Qua xác minh đến ngày, cơ quan được giao xác minh đã tiến hành lập biên bản xác minh và đã xác định được đối tượng vi phạm hành chính.

Vậy, trong trường hợp này tiến hành xử phạt như thế nào cho đúng pháp luật? Việc xác định thời hạn ban hành quyết định xử phạt (quyết định khắc phục hậu quả) tính từ lúc lập biên bản vi phạm hành chính đến lúc ban hành quyết định xử phạt hay là tính từ thời điểm xác minh được đối tượng vi phạm hành chính?.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

1. Về giá trị pháp lý của biên bản VPHC và biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính

Hướng dẫn lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính
Biên bản xác minh vi phạm hành chính

Theo Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền có quyền xác minh tình tiết vi phạm hành chính. Việc xác minh tình tiết vi phạm được thực hiện theo biểu mẫu biên bản số05 Nghị định 118/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, nếu việc xác minh đảm bảo theo biểu mẫu của Nghị định 118/2021/NĐ-CP thì có giá trị pháp lý, biên bản xác minh tình tiết vi phạm này cùng với biên bản vi phạm hành chính ban đầu là cơ sở để người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt nếu còn thời hạn hoặc ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả nếu hết thời hạn ban hành quyết định xử phạt.

Trường hợp việc xác minh không theo nội dung và mẫu của Nghị định 118 thì cần phải lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính để làm cơ sở cho việc ban hành quyết định xử phạt hoặc khắc phục hậu quả.

2. Thời hạn ban hành quyết định xử phạt tính từ khi nào?

2.1. Đối với ban hành quyết định lần đầu 

– Theo Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020 thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

+ Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này;

+ Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

+ Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Như vậy, theo Luật XLVPHC thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt tính từ thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính chứ không phải thời điểm lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính.

(Biên bản vi phạm hành chính phải được lập trong vòng 24 giờ?)

– Bên cạnh đó, theo giải đáp nghiệp vụ của Tòa án nhân dân Tối cao tại Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 thì:

– Trường hợp khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, người có thẩm quyền mới chỉ lập biên bản để ghi nhận vụ việc (như biên bản kiểm tra, biên bản làm việc…); sau đó, tiến hành xác minh làm rõ tính tiết vụ việc vi phạm hành chính. Sau khi có kết quả xác minh, người có thẩm quyền mới lập biên bản vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được tính kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.
– Trường họp việc xác minh được thực hiện sau khi lập biên bản vi phạm hành chính làm cơ sở để người có thẩm quyền xem. xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Tóm lại, đối với trường hợp khi lập biên bản vi phạm hành chính không xác định được đối tượng vi phạm hành chính má qua xác minh đã xác định được đối tượng và lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tính từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Do đó, nếu còn trong thời hạn xử phạt theo Khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC thì tiến hành xử phạt, trường hợp đã hết thời hạn ban hành quyết định xử phạt thì không xử phạt mà áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả theo Khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC.
2.2. Đối với trường hợp hủy bỏ ban hành mới
Theo khoản 3 Điều 15 Nghị định 118/2021/NĐ-CP thì: Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này (xử phạt Không đúng đối tượng vi phạm; Vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định; Vi phạm quy định về thủ tục ban hành quyết định; Xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng; áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính; Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính) , nếu có căn cứ ban hành quyết định mới, thì người có thẩm quyền phải lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thời hạn ban hành quyết định mới theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *