Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Sơn La năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Sơn La năm 2022, gồm 1046 câu trắc nghiệm.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính tỉnh Sơn La năm 2022 được biên soạn theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTDCC ngày 01/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (Chỉ ôn phần sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức;

3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019 (Chỉ ôn phần sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương)

 4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Tài liệu ôn thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Sơn La năm 2020
Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Sơn La năm 2022

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Sơn La năm 2022

Câu  1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp nào?

a) Trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai. 

b) Trong trường hợp thật cần thiết do pháp luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

c) Trong trường hợp cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Đáp án A

Câu 2. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là

a) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thờibáo cáo bằng văn bản với người ra quyết định

b) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì không chấp hành.

c) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thờibáo cáo với người ra quyết định

Đáp án A
Câu 3. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 4. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

a) Tập thể và quyết định theo đa số.

b) hội nghị và quyết định theo đa số.

c) hội nghị, tập thể và quyết định theo đa số.

Đáp án B

Câu 5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?

a) Nghị quyết, quyêt định, chỉ thị

b) Nghị quyêt, quyết định

c) Nghị quyết, chỉ thị

Đáp án B

Câu 6.  Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Hiến pháp; Bộ luật, luật , nghị quyết 

b) Hiến pháp; Bộ luật, luật

c) Hiến pháp; luật , nghị quyết

Đáp án A

Câu 6. Thẩm quyền yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân    b) Hội đồng nhân dân

c) Thường trực Ủy ban nhân dân    d) Ủy ban nhân dân

Đáp án A

Câu 7. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?

a) Phỏng vấn; viết

b) kết hợp phỏng vấn và viết.

c) Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

Đáp án C

Câu 8. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 9. “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

Câu 10. Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?

a) tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở.

b) tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở

c) tên gọi của đơn vị hành chính nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Sơn La năm 2022, gồm 1046 câu trắc nghiệm.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *