Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023 theo  Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, gồm các văn bản sau:

 Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Hòa Bình

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
3. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
5. Luật số 47/2019/QH14 ngày 27/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;
7. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 22/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023
Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023

9. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

10. Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Trắc nghiệm thi công chức tỉnh Hòa Bình

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023

Câu 1 . Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là?

a) các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình

b) các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên tổ chức mình

c) các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình

Đáp án C

Câu 2. Theo Hiến pháp 2013 thì:

a) Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

c) Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đáp án A

Câu 3. Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

A.Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

B.Được bảo đảm các trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật.

C.Được tăng lương trước thời hạn.

D.Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

Đáp án C

Câu 4. Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?

A. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.                      B. Đủ 20 tuổi trở lên.

C. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.              D. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

Đáp án B

Câu 5  Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?

a) Ba loại: loại I, loại II và loại III

b) Bốn loại: loại I, loại II, loại III và loại IV

c) Năm loại: loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V

Đáp án A

Câu 6. Phiên họp Ủy ban nhân dân chỉ được tiến hành khi có bao nhiêu tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự.

a) ít nhất một phần ba  b) ít nhất hai phần ba  c) ít nhất một phần hai

Đáp án B

Câu 7. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?

a) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

b) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước

c) áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn

Đáp án A

Câu 8. Tài sản, thu nhập nào dưới đây không thuộc tài sản, thu nhập phải kê khai?

A.Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng.

B.Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên.

C.Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.

D.Giấy tờ có giá có giá trị đến dưới 50.000.000 đồng.

Đáp án D

Câu 9. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp nào sau đây?

A.Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

B.Đã giữ vị trí công tác hiện tại đủ 5 năm.

C.Theo nguyện vọng cá nhân.

D.Do vi phạm quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đáp án A

Câu 10. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian bao lâu?

A.12 tháng.   B. 6 tháng.  C. Hết thời hạn bổ nhiệm.   D. Tối thiểu 18 tháng.

Đáp án B

Câu 11. Theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, ,bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng bằng tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

b) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

c) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

d) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng có thể cao hơn tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023, gồm 1063 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *