Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn năm 2023, gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013:
– Chương I, Chương IX
2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm 2015:
– Chương I; Chương II (mục 3, mục 5); Chương VI (mục 2)
Một số nội dung trên đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Luật số 47/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 năm 2008:
– Chương I; Chương II ( mục 1, mục 2, mục 3, mục 4); Chương V, Chương VI; Chương VII; Chương IX.
Một số nội dung trên đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Luật số 52/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức
4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:
– Chương I; Chương II ( mục 2).
5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức:
– Chương I; Chương II (mục 1, mục 2 )

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn năm 2023

6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư:
– Chương I; Chương II (mục 1, mục 2); Chương IV.
7. Thông tư số 13/2019/BNV ngày 21/6/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố:
– Chương I.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Câu  1. Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?

a) Đảng cộng sản Việt Nam

b) Quốc hội

c) Chính phủ

d) Chủ tịch nước

Đáp án A

Câu 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước?

a) Quốc hội về những quyết định của mình

b) Nhà nước về những quyết định của mình

c) Chính phủ về những quyết định của mình

d) Nhân dân về những quyết định của mình

Đáp án D

 Câu 3. Theo Hiến pháp 2013 thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

b) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do pháp luật định.

c) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

Đáp án A

Câu 4. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?

a) chính quyền địa phương cấp tỉnh

b) UBND cấp tỉnh

c) HĐND cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì đáp án nào dưới đây đúng?

a) UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

b) UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

c) UBND do HĐND bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

Đáp án A

Câu 6. Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ?

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã

Đáp án C

Câu 7 Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008? 

A.Tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội

B.Bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học

C. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

D. Hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Đáp án C

Câu 8. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?

A.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

B.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

C.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định.

Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác.

Đáp án A

Câu 9. Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?

a) Văn phòng – thống kê;

b) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

c) Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội.

d) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủ ban nhân dân cấp xã

Đáp án D

Câu 10. Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  miễn nhiệm.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Bãi nhiệm.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 11. Công chức có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

b) Hoàn thành nhiệm vụ

c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án D

Câu 12. Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Bãi nhiệm

b) Buộc thôi việc

c) Miễn nhiệm

d) Cách chức

Đáp án B

Câu 13. Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?

a) bút có mực màu xanh, đen, không dùng các loại mực dễ phai.

b) bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.

c) bút có mực màu đỏ, không dùng các loại mực dễ phai.

Đáp án B

Câu 14. Khi tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường hợp nào?

a) trường hợp sau khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã.

b) trường hợp trước khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là người hoạt động không chuyên trách.

c) trường hợp trước khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn năm 2023, với gồm 370 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *