Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hồ Chí Minh

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023,  theo Thông báo số 03-TB/HĐ ngày 27/4/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các văn bản sau:

1. Nhà nước và pháp luật

Hiến pháp năm 2013

Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

– Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật Tổ chức chính phủ

–  Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật Cán bộ, công chức

– Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Phòng, chống tham nhũng

 Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật

Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hồ Chí Minh
Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hồ Chí Minh

2. Quản lý hành chính

– Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030.

3. Công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể

– Bài báo công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  vì dân giàu, nước mạnh, xã hội  công bằng, chủ chủ, văn minh

– Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc
– Nghị quyết 25-NQ/TW  ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
– Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo
– Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2019
– Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII năm 2020
– Điều lệ Hội nông dân VIệt Nam khóa VII năm 2018
– Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2022
– Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2022
– Điều lệ Hội cựu chiến binh năm 2017
4. Công tác Đảng
– Đảng cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Câu 1. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ

a) bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa , bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) bảo vệ lợi ích của Nhà nước , bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

c) bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đáp án C

Câu 2. Chính phủ là cơ quan?

a) quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

b) hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

c) nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Đáp án B

Câu 3. các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?

a) Ba loại: loại I, loại II và loại III

b) Bốn loại: loại I, loại II, loại III và loại IV

c) Năm loại: loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V

Đáp án A

Câu 4.  Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;

a) 03 tháng    b) 04 tháng     c) 05 tháng    d) 06 tháng

Đáp án D

Câu 5. Hằng năm, cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương?

a) Ủy ban nhân dân các cấp

b) Thanh tra các cấp

c) Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp

Đáp án A

Câu 6. Quy phạm pháp luật là?

a) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

b) quy tắc xử sự, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

c) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng thường xuyên đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Đáp án A

Câu 7. Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố Hồ Chí Minh là?

a) Ủy ban nhân dân quận

b) Hội đồng nhân dân quận

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân quận

d) cấp chính quyền địa phương

Đáp án A

Câu 8. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

a) Không thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

b) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản

Đáp án B

Câu 9.  Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là?

a) vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

b) là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

c) là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Đáp án A

Câu 10. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 11. Trong giai đoạn 2022 – 2025, mỗi năm tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

a) 15%   b) 20%   c) 25%    d) 30%

Đáp án B

Câu 12. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

A.Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động

B.Hiệp thương dân chủ

C.Nguyên tắc tập trung dân chủ

D. Đoàn kết, chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

Đáp án C

Câu 13. Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam chỉ có giá trị khi nào?

A.Hơn ½ số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

B.2/3 số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

C.100% số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

D.¾ số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

Đáp án A

Câu 14. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội LHPNVN là?

a) Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội

b) Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc

c) Trung ương Hội

Đáp án B

Câu 15. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá?

a) Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế , tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay

b) Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay

c) Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay

d) Đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế, cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay

Đáp án C

Câu 16. Chi bộ xét và đề nghị kết nạp đảng viên  khi được ít nhất bao nhiêu số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành

a) một phần ba

b) một phần hai

c) hai phần ba

Đáp án C

Câu 17. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp cấp nào trở lên?

a) có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

b) có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

c) có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

d) có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Đáp án A

Câu 18. Theo Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là?

a) hoàn thành có chất lượng, bảo đảm thời gian theo quy định.

b) hoàn thành có hiệu quả và bảo đảm thời gian theo quy định.

c) hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và bảo đảm thời gian theo quy định.

d) hoàn thành có chất lượng, hiệu quả cao và bảo đảm thời gian theo quy định.

Đáp án C

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, hơn 1000 câu (Lưu ý: không có Bài báo công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003,  Nghị quyết 25-NQ/TW  ngày 03/6/2013 , Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 )

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *