Tài liệu thi công chức khối Đảng và Khối Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể và công chức hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, gồm 635 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn thể và Khối Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 được biên soạn theo Quyết định 207/QĐ-HĐ ngày 27/1/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc, tập trung vào các chuyên đề sau:

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trừ chương VIII
 2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, trừ Chương III, IV, V, VII
 3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (các Điều 4, 10, 15, 16, 17, 19, 121, 124, 126, 128, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 150, 164, 165)
 4. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (các Điều 3, 13, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 76, 87, 92)
  Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 2022
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể và Khối Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
 5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Điều 1Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019, trừ các Chương V, VI, VII, VIII
 6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (trừ mục 3, mục 4, mục 5, mục 6 chương III; các Điều 72, 73 chương IV).
 7. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (trừ mục 3 Chương II, Điều 19 Chương III)
 8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức (trừ mục 3 chương II, mục 2 và 4 chương III)
 9. Nghị quyết 76/NQ-CP về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
 10. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể và công chức hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022: 

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì  đáp án nào dưới đây là đúng

a) Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

c) Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì Ủy ban nhân dân gồm?

a) Chủ tịch, phó Chủ tịch

b) Chủ tịch, phó Chủ tịch và ủy viên

c) Bí thư, Chủ tịch, phó Chủ tịch

Đáp án B

Câu 3.  Văn bản quy định chi tiết chỉ được?

a) quy định nội dung được giao và được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

b) quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

c) quy định nội dung được giao hoặc không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

Đáp án B

Câu 4. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 5. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án D

Câu 6. Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

a) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

b) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

c) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì vẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng

Đáp án C

Câu 7.  Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

b) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

c) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

Đáp án A

Câu  8. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm   b) 04 quan điểm   c) 05 quan điểm   d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 9.  Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải được?

a) đăng công báo, niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

b) niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng

c) đăng công báo cấp tỉnh, niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

d) niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

Đáp án D

Câu 10. Đối với văn bản ban hành kèm theo văn bản khác, thì phần kết thúc của văn bản được ban hành kèm theo gồm?

a) chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản; dấu của cơ quan ban hành văn bản.

b) chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản; dấu của cơ quan ban hành văn bản; nơi nhận văn bản

c) chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ban hành văn bản; dấu của cơ quan ban hành văn bản.

d) chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản; nơi nhận văn bản

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể và công chức hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, gồm 635 câu.

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *