Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Sơn La 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng   viên chức tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 02/QĐ-HĐT ngày 30/11/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức  hành chính năm 2023 Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Sơn La năm 2023

1. Thi nâng ngạch và thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương).
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.
3. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.
5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
8. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
9. Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức  tỉnh Sơn La 2023
Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Sơn La 2023

2. Thi nâng ngạch và thăng hạng từ cán sự và tương đương lên chuyên viên, Kế toán viên, Văn thư viên, Kiểm lâm viên.
1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương).
2. Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.
3. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.
5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Dưới đây là một số câu trong  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng   viên chức tỉnh Sơn La năm 2023

Câu 1. Chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

b) là Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

c) là Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

d) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án A

Câu 2 . Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường?

a) HĐND phường

b) UBND phường

c) HĐND thành phố, thị xã

d) Chủ tịch HĐND phường

Đáp án A

Câu 3. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 4. Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua (luật mới)

a) Thi nâng ngạch

b) Xét nâng ngạch

c) Thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch

Đáp án C

Câu 5. Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?

a) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

b) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

c) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và đúng pháp luật.

Đáp an A

Câu 6. Trong thời gian biệt phái, cơ quan nào có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi cho viên chức?

a) đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

b) đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức biệt phái đến làm việc có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

c) đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái và đơn vị sự nghiệp nơi viên chức biệt phái tới làm việc có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

Đáp án A

Câu 7. Mục đích của đánh giá viên chức là?

a) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

b) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

c) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Đáp án C

Câu 8. Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

b) Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 9. Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi nào?

a) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu hoặc đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

b) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

c) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

Câu 10. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào?

a) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

b) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hoặc phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

c) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án A

Câu 11. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu của Cải cách thủ tục hành chính đến năm 2030:

a) Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4

b) Tối thiểu 90% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

c) Tối thiểu 70% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4

d) Tối thiểu 60% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4

Đáp án B

Câu 12. Để thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 thì có ấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá?

a) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

b) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ đột phá

c) 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải:

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch và thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính tỉnh Sơn La năm 2023, gồm 962 câu (Lưu ý thiếu Quy định số 114-QĐ/TW )

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  Thi nâng ngạch và thăng hạng từ cán sự và tương đương lên chuyên viên, Kế toán viên, Văn thư viên, Kiểm lâm viên tỉnh Sơn La năm 2023, gồm 933 câu (Lưu ý thiếu Quy định số 114-QĐ/TW )

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức , thăng hạng viên chức tại đây

Môn Ngoại ngữ: Trình độ Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Môn Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *