Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng tỉnh Bình Thuận năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Thông báo số 669/TB-HĐTNNTH ngày 27/10/2022 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Bình Thuận.

I. DANH MỤC DÀNH CHO CÔNG CHỨC

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua  tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013).
2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008;   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần công chức)

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

4. Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Tài liệu ôn thi công chức khối Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022
Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng tỉnh Bình Thuận năm 2022


8. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
9. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

10. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

II. DANH MỤC CHO VIÊN CHỨC

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua  tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013).

2.  Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần Viên chức)

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

8. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

9. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

10. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Bình Thuận năm 2022

Câu 1. Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Tất cả các cơ quan trên

Đáp án B

Câu 2. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

A. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

B. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

C. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.

D. Thực hiện bình đẳng giới.

Đáp án A

Câu 3. Chính quyền địa phương ở tỉnh là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy bannhân dân tỉnh

b) chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy bannhân dân tỉnh

c) cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

Đáp án A

Câu 4. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian bao lâu?

A. 12 tháng.

B. 6 tháng.

C. Hết thời hạn bổ nhiệm.

D. Tối thiểu 18 tháng.

Đáp án B

Câu 5. Đâu không phải là Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức ?

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

b) Vị trí việc làm;

c) Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

d) Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Đáp án A

Câu 6. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?

a) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 b) Chính trị tư tưởng; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

c) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

đáp án C

Câu 7. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương

d) Giáng chức

Đáp án C

Câu 8. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là?

a) kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

b) kết thúc ngày cuối cùng của năm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

c) kết thúc trước ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

d) thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

Đáp án D

Câu 9. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức trong trường hợp vụ việc không phức tạp là bao nhiêu ngày? (Luật mới)

a) không quá 90 ngày

b) không quá 120 ngày

c) không quá 150 ngày

Đáp án A

Câu 10. Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý viên chức cần?

a) gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền

b) gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi  báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáp án C

Câu 11. Điều kiện đào tạo sau đại học Đối với   viên chức là?

a) Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

c) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

d) Tất cả điều kiện trên

Đáp án D

Câu 12. Theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP thì Ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng nào?

a) đối tượng người nghèo khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu

b) đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu

c) tất cả người dân khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu

d) đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu

Đáp án D

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải:

+ Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh Bình Thuận năm 2022, gồm 1001 câu

+ Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi thăng hạng viên chức tỉnh Bình Thuận năm 2022, gồm 847 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *