Tài liệu ôn thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Hải Dương 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức – viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Hải Dương năm 2021, gồm 956 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức khối Đảng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Hải Dương 2021 được biên soạn theo Quyết định 143-QĐ/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI

Hiến pháp ngày 28 tháng 11 năm 2013;

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Luật Viên chức 2010   sửa đổi, bổ sung 2019

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020
Tài liệu ôn thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Hải Dương 2021

Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2020

Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức

Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức

–  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

– Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

– Chỉ thị 05-CT/TW,, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

Hướng dẫn Số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức – viên chức khối Đảng tỉnh Hải Dương năm 2021, gồm 956 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

b) không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

c) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày

a) 30 ngày    b) 45 ngày    c) 60 ngày

Đáp án B

Câu 3. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

a) 5 tháng    b) 6 tháng    c) 7 tháng

Đáp án B

Câu 4.  Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào đâu?

a) nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

Câu 5. Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án D

Câu 6. Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên do cơ quan nào ban hành?

a) Bộ Chính trị      b) Ban Bí thư

c) Ban Chấp hành Trung ươngbbbd) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 7. Văn bản của Đảng chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi?

a) chính cơ quan đã ban hành văn bản và cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

b) chính cơ quan đã ban hành văn bản

c) cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

d) chính cơ quan đã ban hành văn bản, hoặc cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

Đáp án D

Câu 8. Theo hướng dẫn số 36 thì ai  là người chịu trách nhiệm về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản?

a) Cán bộ, nhân viên được giao soạn thảo văn bản

b) Người ký văn bản

c) Chánh văn phòng hoặc người được giao phụ trách công tác văn phòng

d) Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn thư cơ quan

Đáp án B

Câu 9. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 10.  Đối với học sinh đại học chuyên ngành lý luận chính trị, học viên trường chính trị, đoàn thể và lực lượng vũ trang,  học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

a) giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp.

b) có các bài giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh

c) xây dựng hệ thống các bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức – viên chức khối Đảng tỉnh Hải Dương năm 2021, gồm 956 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *